ผังโครงการ PROJECT LAYOUT  ทางเข้าโครงการ  Entrance  อาคารให้เช่า ห้อง A13 อาคารให้เช่า ห้อง A13 

 

 อาคารให้เช่า A13 (โซนF) F1-F2 กำลังก่อสร้าง (โซนF) F3-F4 กำลังก่อสร้าง (โซนF) F3-F4 กำลังก่อสร้าง